P. Van Hulst BV

Neem contact met ons op
0497 - 512806
pvanhulst@pvanhulstbv.nl

Welkom op de website van
Aannemersbedrijf P. Van Hulst B.V.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP AANNEMERSBEDRIJF P. VAN HULST B.V. 

Artikel 1. Algemeen


1.1.       De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door aannemersbedrijf P. van Hulst B.V. gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot aanneming van werk en aanneming van werk in regie. Voorzover de aanbieding of overeenkomst tevens ziet op de levering van goederen zijn de algemene voorwaarden voor levering van goederen van toepassing voor zover die bepalingen niet strijdig zijn met de onderhavige bepalingen.

1.2.       De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3.       In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4.       Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door opdrachtgever heeft geen gevolg. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.5.       Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst


2.1.    Een in opdracht en/of voor rekening van de opdrachtgever door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV uitgebrachte offerte, is altijd vrijblijvend en gebaseerd op ononderbroken uitvoering tijdens werkbare en normale werkdagen. Een offerte kan vormvrij worden herroepen.

2.2.       Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever op enige wijze te kennen heeft gegeven de offerte te accepteren, doch in ieder geval zodra Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  begonnen is met uitvoering van het werk of zodra een opdrachtbevestiging is verstuurd door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV.

2.3.       Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Aannemersbedrijf P. van Hulst BV niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

2.4.       Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen, waaronder een schadeloosstelling die de opdrachtgever aan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verschuldigd is, bij een door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.

2.5.       Kennelijke vergissingen in de offertes van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook indien er een overeenkomst is tot stand gekomen.

2.6.       Elke nadere afspraak tussen Aannemersbedrijf P. van Hulst BV en de opdrachtgever, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geacht te zijn tot stand gekomen na haar schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 3. Prijzen


3.1.       Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2.       De prijzen kunnen door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals daar zijn: verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

3.3.       Bij werk in regie kan de specificatie in de offerte de navolgende punten behelzen: de kostprijs, onder meer bestaande uit directe kosten arbeid, directe advies en ontwerpkosten, directe kosten materiaal, kosten materieel, transportkosten (waaronder aan- en afvoerkosten), kostprijs onderaannemers, kostprijs leveranciers en kosten voor opslag, zowel over de waarde voor door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen als voor bouwplaatsen, algemene kosten en winst, uitgedrukt in een bepaald percentage van de kostprijs, de verwerkte uren, de onwerkbare dagen, de aan- en afvoer van bouwstoffen en materialen, de aan- en afvoer van materiaal en hulpmiddelen, opneming, goedkeuring en oplevering van het werk.

 

Artikel 4. Tekening- en offertekosten


4.1.       Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover hiernaar in de offerte is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de technische omschrijving.

4.2.       Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die betrekking hebben op het werk en aan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV zijn verstrekt zijn eigendom van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV. De eigendommen van de door opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of bestek blijft bij Aannemersbedrijf P. van Hulst BV berusten, ook al volgt uit de door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV uitgebrachte offerte geen opdracht.

4.3.       Indien geen opdracht wordt verleend, is Aannemersbedrijf P. van Hulst BV gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende kosten, tenzij vooraf met de opdrachtgever anders is overeengekomen. Van dit beding wordt in de offerte uitdrukkelijk melding gemaakt.

4.4.       Onder kosten als genoemd onder 4.3 van dit artikel worden begrepen een vergoeding voor de tijdsbesteding voor Aannemersbedrijf P. van Hulst BV ten behoeve van het opstellen van de offerte naar een gebruikelijk uurloon, alsmede directe kosten vallende op de offerte.

 

Artikel 5. Uitvoering van het werk


5.1.       Aannemersbedrijf P. van Hulst BV staat in voor deugdelijke en goede uitvoering van het werk conform de in de branche gebruikelijke regels en gewoonten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2.       Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV, met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.

5.3.       Aannemersbedrijf P. van Hulst BV wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voorzover deze op de dag van de overeenkomst geldt.

5.4.       Van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV mag worden verwacht dat zij de opdrachtgever wijst op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede op gebreken in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, een en ander indien en voorzover deze voor hem kenbaar zijn. Indien Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  niet aan deze verwachting voldoet, zal hij desalniettemin niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade voor de opdrachtgever.

5.5.       Indien aannemersbedrijf P. van Hulst B.V. zijn verplichtingen terzake van de aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever, behoudens in gevallen waarop artikel 12 van toepassing is, hen per aangetekende brief sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.

5.6.       De opdrachtgever is alsdan bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren, respectievelijk voort te zetten, indien Aannemersbedrijf P. van Hulst BV na verloop van 1 maand na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijft. Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is dan gehouden tot betaling van de eventuele uit zijn niet nakoming voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid echter in ieder geval wordt beperkt tot artikel 13.

5.7.       Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is gerechtigd om bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming te laten uitvoeren.

5.8.       Bij werk in regie zijn ingeval van onwerkbaar weer de gevolgen ervan voor risico van de opdrachtgever, tenzij en voorzover Aannemersbedrijf P. van Hulst BV terzake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op grond van de in de bouwnijverheid bestaande voorzieningen op een vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever


6.1.       De opdrachtgever is jegens Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verplicht om de uitvoering van het werk of de levering mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.2.       De opdrachtgever zorgt ervoor dat Aannemersbedrijf P. van Hulst BV tijdig kan beschikken over alle voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV, het perceel, het gebouw, het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen, aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie, de tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

6.3.       De kosten van elektriciteit, gas en water en aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4.       De opdrachtgever wordt geacht volledig deskundig te zijn en/of te worden bijgestaan door een vakkundige derde. Indien de opdrachtgever niet ter zake kundig is en zich niet laat bijstaan, is dit geheel voor haar rekening en risico en kan zij zulks niet afwentelen op een waarschuwingsverplichting van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV.

6.5.       De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van Hulst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.6.       Indien de aanvang of de voortgang van het werk of de levering wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Aannemersbedrijf P. van Hulst BV voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

6.7.       De opdrachtgever staat Aannemersbedrijf P. van Hulst BV toe namens aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6.8.       De opdrachtgever is verplicht om ten behoeve van de met Aannemersbedrijf P. van Hulst BV gesloten overeenkomst een car-verzekering af te sluiten.

6.9.       De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6.10.   De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

6.11.   De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn danwel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van de bedoelde zaken.

6.12.   De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de  overeenkomst die te wijten is aan onder- en nevenaannemers en hun hulppersonen.

6.13.   De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van onder- en nevenaannemers en hun hulppersonen.

6.14.   De opdrachtgever draagt het risico voor het van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

6.15.   De opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf P. van Hulst BV voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven,  met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Artikel 7 Constructie, materialen


7.1.       Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt voor de bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  stelt de opdrachtgever desgevraagd in de gelegenheid om bouwstoffen en materialen te keuren.

7.2.       De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  komen.

7.3.       De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.

7.4.       Zowel de opdrachtgever als Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen en materialen vorderen dat in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt en verzegeld monster wordt bewaard.

7.5.       Voor de aangevoerde bouwstoffen, materialen en al het overige dat zich op de bouwplaats bevindt, draagt de opdrachtgever het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging.

7.6.       De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd, onverminderd het hierna te melden recht van retentie van de aannemer. Alle andere bouwstoffen en  materialen worden Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  afgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

7.7.       Wanneer de opdrachtgever materialen of halffabrikaten levert, is deze verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  te stellen. Ingeval van bijlevering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever is de aannemer, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet van de zijde van de aannemer,  niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken en kan hij de kosten voor vervoer en opslag van de materialen of halffabrikaten en daarvoor te voeren administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijs.

7.8.       Mocht bijlevering van goederen en/of arbeid door of namens de opdrachtgever geschieden, dit gepaard gaan voor Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  met kosten (bijvoorbeeld laden, lossen, opslag, aanpassing, planning, regelingskosten, ed) verstoring of beperking voor rendement van diens arbeid, derving van winst door onderbezet zijn van eigen arbeidskracht, verlies van contractskortingen en dergelijke dan heeft Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  recht op vergoeding van die kosten en dervingen, verhoogd met 10%, tenzij voor de acceptatie van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

7.9.       De aannemer, die goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

Artikel 8. Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet.


8.1.       De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet zijn overeengekomen.

8.2.       Wijzigingen door de opdrachtgever aan de uitvoering van het werk aangebracht, geven Aannemersbedrijf P. van Hulst BV aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

 

Artikel 9.  Verrekening van meer- en minderwerk


9.1.       Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. in geval van bestekswijzigingen b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten c. in geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden d. in geval van afwijkingen van berekenbare hoeveelheden.

9.2.       Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan na voltooiing daarvan.

9.3.       Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

9.4.       Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Aannemersbedrijf P. van Hulst BV recht op een bedrag gelijk aan 15 % van het verschil tussen die totalen.

9.5.       Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 10. Oplevering


10.1     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra Aannemersbedrijf P. van Hulst BV hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd, of na verloop van acht dagen nadat Aannemersbedrijf P. van Hulst BV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen, of bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.2     Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Afwijkingen in kleur, niet groter dan kleurnuances, afwijkingen tot + of – 10 % van de in de tekening(en), offerte(s) en/of orderbevestiging(en) gevoerde maten, gewichten, te leveren aantallen etc. zijn toegestaan.

10.3     Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV, onder opgaaf van redenen hiervan.

10.4     Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is verplicht kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover niet herstel van uitvoeringsfouten betreffend.

10.5     Oplevering ontslaat Van  Hulst BV van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10.6     Rechtsvorderingen uit hoofde van een verborgen gebrek zijn niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaar na de oplevering worden ingesteld.

 

Artikel 11. Termijnen


11.1.   Aanvang- en beëindigingdata betreffende de uitvoering van het werk en leveranties, zowel betreffende het geheel als een gedeelte daarvan, dienen te worden beschouwd als streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Van Hulst BV en opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 12. Overmacht.


12.1     Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden geven Aannemersbedrijf P. van Hulst BV het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.2     Van overmacht is in ieder geval sprake indien Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst ter voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen levering van energie, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV als bij wie Aannemersbedrijf P. van Hulst BV de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en derhalve buiten de risicosfeer van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV ontstaan.

12.3     Ingeval van overmacht heeft Aannemersbedrijf P. van Hulst BV het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs  mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van een opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de opdrachtgever verplicht is Aannemersbedrijf P. van Hulst BV een vergoeding te geven voor de reeds verrichtte, doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststaat, dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid


13.1.   Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is slechts aansprakelijk voor het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of ernstige onvoorzichtigheid, dan wel doordat Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verkeerd heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.

13.2.   Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is nimmer aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en/of leidingen tenzij aan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV door de opdrachtgever schriftelijk een juiste opgaaf van de precieze ligging van deze kabels, buizen en/of leidingen is verstrekt alvorens met de uitvoering van het werk is begonnen, aan andere werken en eigendommen van de werkgever, aan het werk ten gevolge van door de opdrachtgever in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden, aan het werk ten gevolge van het feit dat het beton in de open lucht is gestort, aan het werk ten gevolge van zettingen in de grond en/of ten gevolge craquelé, aan het werk ten gevolge van fouten in de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, de bouwstoffen of hulpmiddelen, zoals die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, onverminderd de overige in deze voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen.

          In al deze gevallen vrijwaart de opdrachtgever Aannemersbedrijf P. van Hulst BV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

13.3.   Indien Aannemersbedrijf P. van Hulst BV gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan 10 % van de aanneemsom, zoals die in de offerte staat vermeld, dan wel in geval van regie, maximaal 10 % van de gezonden facturen. Vergoeding zal slechts plaatsvinden voor zover de schade door verzekering is gedekt.

13.4.   Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering kenbaar is gemaakt.

13.5.   Elke vordering van de opdrachtgever op Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verjaart/vervalt na verloop van twee jaren na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Betaling. 


14.1.   Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid  met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk.

14.2.   Facturen betreffende werk in regie dienen te worden voldaan telkens uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.3.   Facturen betreffende werk in regie worden geacht door opdrachtgever te  zijn goedgekeurd, indien de opdrachtgever binnen een week na ontvangst van de factuur niet schriftelijk van het tegendeel doet blijken.

14.4.   Facturen betreffende werk in aanneming dienen te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum.

14.5.   Facturen voor verricht meerwerk dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.6.   Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de hem toekomende rechten, als vermeld in deze voorwaarden onverlet blijven.

14.7.   Indien binnen bovengenoemde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder dat een nadere in gebreke stelling vereist is, een rente verschuldigd van 1,5 % per maand te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.

14.8.   Voorts is de opdrachtgever dan gehouden alle kosten van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV te vergoeden die zij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder:

-          declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden zowel in rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, als buiten rechte, deze kosten minimaal 15% van de hoofdsom belopende, zulks met een minimum van f.500,00,

-          kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten,

-          kosten van de faillissementsaanvraag,

-          opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

14.9.   Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.

14.10 Op eerste verzoek van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV en indien de wet zulks toelaat, is de opdrachtgever

verplicht haar medewerking te verlenen aan de BTW-verleggingsregeling conform artikel 24b van de wet op de

omzetbelasting.

 

Artikel 15. Verrekening/opschorting


15.1.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige door hem aan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Aannemersbedrijf P. van Hulst BV aan de opdrachtgever verschuldigd mocht zijn.

15.2.   In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

15.3.   De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enig andere met Aannemersbedrijf P. van Hulst BV gesloten overeenkomst.

15.4.   Aannemersbedrijf P. van Hulst BV is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens Aannemersbedrijf P. van Hulst BV niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

15.5.   Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Aannemersbedrijf P. van Hulst BV inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 16. Ontbinding


16.1.   Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd Aannemersbedrijf P. van Hulst BV  verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente boedelschuld erkent.

16.2.   Alle vorderingen die Aannemersbedrijf P. van Hulst BV in deze gevallen op de opdrachtgever heeft of verkrijgt, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

16.3.   De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en zekerstelling.


17.1.   Aannemersbedrijf P. van Hulst BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledig betaling van de prijs van alle door hem aan de opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van de goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Aannemersbedrijf P. van Hulst BV van de opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Aannemersbedrijf P. van Hulst BV gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

17.2.   Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de goederen plaats.

17.3.   Indien en voor zover door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan Aannemersbedrijf P. van Hulst BV de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de opdrachtgever daartoe gemachtigd, de goederen terug te nemen en is opdrachtgever verplicht Aannemersbedrijf P. van Hulst BV in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en in haar gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV om van de opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

17.4.   Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, liquidatie van goederen of schuldsanering van de opdrachtgever, heeft Aannemersbedrijf P. van Hulst BV het hiervoor omschreven recht, tenzij de curator of de bewindvoerder in een voorkomend geval de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente boedelschuld erkent.

17.5.   De opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV een bezitloos pandrecht ten behoeve van deze laatste te vestigen op de door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geleverde goederen, zodra Aannemersbedrijf P. van Hulst BV om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op opdrachtgever, die terzake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV terstond opeisbaar en is zij gerechtigd, naar haar keuze, tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

17.6.   Het is de opdrachtgever verboden op de door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

17.7.   De opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen. Bij gebreke van deze zekerstelling zijn alle vorderingen van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV terstond opeisbaar en is zij, naar haar keuze, gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 18. Geschillen


18.1.   Alle geschillen tussen Aannemersbedrijf P. van Hulst BV en opdrachtgever zullen ter keuze van Aannemersbedrijf P. van Hulst BV worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de bouw.

 

Artikel 19. Nederlands recht van toepassing


19.1.  Op alle door Aannemersbedrijf P. van Hulst BV verrichte (rechts)handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

webdesign by Robiz.nl Webdesign Eersel